Em nứng (some)

Chữ Tàu

New member
1604768966573.png

 
Top